O společnosti

Informace o správci

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás společnost CN Group CZ s.r.o. shromažďuje a jak tyto údaje používáme.

Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

CN Group CZ s.r.o.

Ve Smečkách 20/591
110 00 Praha 1
Czech Republic
IČ: 60193646


Webová stránka společnosti

Zásady zpracování

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

b) Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.

c) Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

d) Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.

e) Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům;

f) Veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.Zásady zpracování

Informace o zpracování osobních údajů

Právo odvolat souhlas

Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro nabízení obchodu či služeb. Učinit tak můžete formou uvedenou v sekci Žádosti . Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Další práva

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s přímým marketingem, až již jde o počáteční nebo další zpracování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte další právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

- účelech zpracování,
- dotčených osobních údajů nebo jejich kategoriích,
- příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo-není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby,
- existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, či práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
- právu podat stížnost u dozorového úřadu,
- veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
- tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Poskytneme Vám kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
- splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se týkají Vaší situace v případech zákonného zpracování, pokud je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni nebo z důvodů našich oprávněných zájmů nebo třetí strany. Jsme povinni prokázat, že naše závažné oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo nad Vašimi základními právy a svobodami.

Právo podat stížnost

Ohledně naší činností správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost a to formou, která je uvedena v sekci Žádosti. Ze žádosti musí být zřejmé kdo ji podává a co je jejím předmětem.
V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, Vás vyzveme k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v kterémkoliv z těchto případů:

- popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu nezbytně potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
- zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití,
- Vaše osobní údaje již dále nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, abychom Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně předali na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Uplatňování žádostí

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním nás jedním z níže definovaných způsobů. Žádosti vyřizujeme písemně v elektronické nebo listinné podobě. Kontaktujete-li nás se žádostí elektronicky, bude žádost vyřízena rovněž elektronicky, nepožádáte-li o jiný způsob vyřízení. Vaše žádosti budou vyřízeny bezplatně. V případech, kdy jsou Vámi podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují jsme oprávnění Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Písemně

Žádost zašlete spolu s úředně ověřeným podpisem na adresu společnosti (viz výše).

Datovou schránkou

Žádost zašlete na datovou schránku společnosti, ID pv6dfkt.

E-mailem

Žádost zašlete na e-mail dpo (at/zavináč) cngroup.dk. V tomto případě jsme oprávněni vyžádat si Vaši dodatečnou identifikaci.

Osobně

Žádost je možno podat osobně u kteréhokoliv pracovníka HR oddělení.

Kontaktujte pověřenou osobu pro osobní údaje

V případě dotazu na ochranu osobních údajů či podání žádosti můžete poslat e-mail na dpo (at/zavináč) cngroup.dk nebo zavolat na telefon +420 602 771 327.

Historie změn dokumentu


- 10.8.2018: Přidána verze ve slovenštině.
- 27.7.2018: Přidána verze v rumunštině.
- 6.7.2018: Přidání a úprava účelů. Revize dob zpracování.Oddělení informací pro zaměstnance a zájemce o práci.
- 5.7.2018: Oprava chyb. Právo na odvolání souhlasu odděleno od ostatních. Formální změny. Přidání historie dokumentu.
- 31.5.2018: První verze.